ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podpory a dotace EU - SZIF, Zlínský kraj

Tento projekt

"STROJE PRO LESNÍ ŠKOLKU HADOVNA"

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

v rámci opatření 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství - pořízení strojů

Lesní fréza MERI Crushers Mj 1,8 DT

Vyoravač sazenic FOBRO 2000

Rýhový zalesňovací stroj RZS - 1

Cílem investice do lesní techniky, která je pořízena pro potřeby lesního školkařského provozu a lesní výroby, je kvalitnější příprava půdy, šetrnější vyzvedávání sadebního materiálu, zkrácení doby manipulace a skladování sazenic v lesní školce, nahrazení rizikového pálení klestu drcením se zachováním biomasy v porostech, zkrácení doby zalesňování v období s nepříznivými klimatickými výkyvy.

Výsledkem investice je zlepšení životního prostředí, pracovních podmínek a ekonomiky výroby.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Tento projekt

"OPLOCENKY MZD"

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

v rámci opatření 8.5.1 investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Pořízení a instalace mechanické ochrany - oplocenek - pro meliorační dřevinu buk lesní, jedle bělokorá, jedle obrovská, javor klen, dub zimní a letní, lípa srdčitá, třešeň ptačí

Cílem investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin je podpora zvyšování ploch obnovy vybranými dřevinami a tím zlepšení divrzifikace lesních porostů a jejich odolnosti proti biotickým i abiotickým škodám. Podpora oplocení přispívá ke zlepšení podmínek ochrany dřevin proti poškození zvěří a tím k vyšší úspěšnosti obnovy a kvality pěstovaných porostů.

Výsledkem investice je zvýšení podílu MZD na obnově lesa, zvýšení odolnosti lesa, zlepšení životního prostředí.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Otevřít prezentaci - Publicita_Oplocenky.pdf

Tento projekt

"Rekonstrukce LC "K Zámečku""

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

v rámci opatření 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Celková rekonstrukce lesní cesty "K Zámečku" v délce 1038 m, se změnou její třídy a kategorie ze stávající 2L (3,5/20) na výslednou 1L (4,0/30).

Cílem investice do lesní infrastruktury je obnova průjezdnosti páteřní lesní komunikace, která zajišťuje pro lesní techniku z rozlohy lesních porostů cca 800 ha jedinou přístupovou cestu pro odvoz dřeva a dopravu pracovníků.

Výsledkem investice je zlepšení podmínek technologické a výrobní dopravy (obslužnosti) lesního celku, zlepšení životního prostředí, pracovních podmínek a ekonomiky výroby.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Tento projekt

"Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta."

JE SPOLUFINANCOVÁN ZLÍNSKÝM KRAJEM

Z PROGRAMU RP 17-18/062 "Podpora zmírnění následků sucha v lesích."

Podpora chemického ošetření kůrovcem napadeného dříví v LHC Kostelecký les, LHC Singulár Brusné a LHC Lukoveček.

Nákup feromonových návnad k monitoringu lýkožroutů nad standardní objem ochrany.

Cílem investice je posílení ochrany proti kůrovcům v oblastech kůrovcové kalamity a zamezení jejího dalšího šíření.

Výsledkem investice je intenzivnější likvidace kůrovce, omezení jeho rychlého šíření a tím ochrany přírodního prostředí.

Posílení možností ekonomického zhodnocení napadených smrkových porostů - omezení ztrát z těžby poškozeného dřeva, ochrana mladých lesních porostů s předpokladem jejich dopěstování do mýtné zralosti.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Tento projekt

"Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest."

JE SPOLUFINANCOVÁN ZLÍNSKÝM KRAJEM

Z PROGRAMU RP 17-18/125 "Podpora zmírnění následků sucha v lesích."

Stavba trubních propustů k převedení prameništní vody přes svážnici Tři kameny v LHC Lukoveček.

Stavba zemních a panelových průlehů k odvodnění lesní svážnice Pělucha v LHC Lukoveček.

Cílem investice je úprava vodního režimu na lesních svážnicích odvedením vody z povrchu komunikace, kde brání běžnému hospodářskému využití dopravní cesty. Odvedená voda je usměrněna k zásaku v lesních porostech.

Výsledkem investice je lepší hospodaření s povrchovou vodou umožněním bezproblémového zásaku vody v lesních porostech, zkrácení vzálenosti přibližování dříví, úspora nákladů a šetření životního prostředí.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Tento projekt

"Rekonstrukce a stavba objektů k odvodu a zasakování vody z lesní dopravní sítě"

JE SPOLUFINANCOVÁN ZLÍNSKÝM KRAJEM

Z PROGRAMU RP 17-17 "Podpora zmírnění následků sucha v lesích."

Stavba nového propustu k převedení srážkové a prameništní vody na lesní svážnici D2 v LHC Kostelecký les.

Stavba drenážních odvodnění prameništních úseků na lesní svážnici Horní Líšná v LHC Kostelecký les.

Stavba zemních průlehů k odvodnění lesní svážnice Pělucha v LHC Lukoveček.

Cílem investice je úprava vodního režimu na lesních svážnicích odvedením vody z povrchu komunikace, kde brání běžnému hospodářskému využití dopravní cesty. Odvedená voda je usměrněna k zásaku v lesních porostech.

Výsledkem investice je lepší hospodaření s povrchovou vodou umožněním bezproblémového zásaku vody v lesních porostech, zkrácení vzálenosti přibližování dříví, úspora nákladů a šetření životního prostředí.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Tento projekt

"Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta"

JE SPOLUFINANCOVÁN ZLÍNSKÝM KRAJEM

Z PROGRAMU RP 17-17 "Podpora zmírnění následků sucha v lesích."

Podpora chemického ošetření kůrovcem napadeného dříví v LHC Kostelecký les a LHC Singulár Brusné.

Nákup lapačů a feromonových návnad k monitoringu lýkožroutů nad standardní objem ochrany.

Cílem investice je posílení ochrany proti kůrovcům v oblastech kůrovcové kalamity a zamezení jejího dalšího šíření.

Výsledkem investice je intenzivnější likvidace kůrovce, omezení jeho rychlého šíření a tím ochrany přírodního prostředí. Posílení možností ekonomického zhodnocení napadených smrkových porostů - omezení ztrát z těžby poškozeného dřeva, ochrana mladých lesních porostů s předpokladem jejich dopěstování do mýtné zralosti.

ZLÍNSKÝ KRAJ